card

Бетоны хагарал, Үүсэх шалтгаан, Авах арга хэмжээ