card

1. Бид улсын хэмжээний томоохон төслүүдэд бүтээгдэхүүнээ амжилттай нийлүүлж байсан туршлагтай.


2. Манай лаборатори нь сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан бөгөөд жин хэмжүүр, тоног төхөөрөмжөө стандартад заагдсан баталгаажуулалтанд жил бүр хамруулан ажиллаж байна.


3. Бид БНСУ-аас  бүтээгдэхүүний түүхий эдээ захиалан авчирдаг бөгөөд ирсэн контейнэр тус бүрээс түүхий эдийн дээжийг авч огноолон хадгалдаг. Тухайн дээжүүдээ сүүлд ирсэн түүхий эдийн дээжтэй харьцуулан туршилт хийж бүтээгдэхүүний чанараа тогтмол баталгаажуулдаг.


4. Компанийн инженер, техникийн ажилчид нь мэргэжил дээшлүүлэх болон мэргэшсэн инженер гэх мэт олон төрлийн сургалтанд хамрагдсан болно.


5. Захиалагч бүрийн хүссэн орц нормын дагуу бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн гаргадаг.